Slideshow Image Slideshow Image 1 Slideshow Image 2 Slideshow Image 3 Slideshow Image 4 Slideshow Image 5 Slideshow Image 6 Slideshow Image 7 Slideshow Image 8 Slideshow Image 9 Slideshow Image 10 Slideshow Image 11 Slideshow Image 12 Slideshow Image 13 Slideshow Image 14 Slideshow Image 15
1
SEP
Vpis novih članov
S prvim septembrom vpisujemo nove člane in pričnemo s treningi za vse skupine. Vabljeni.

 

 

TEMELJNI AKT ATLETSKEGA KLUBA ŠKOFJA LOKA

 

1. členIme kluba je ATLETSKI KLUB ŠKOFJA LOKA (v nadaljnjem besedilu: AK ŠKOFJA LOKA ali klub). Sedež kluba je v Logu nad Škofjo Loko, poslovni naslov kluba je Log 1, Škofja Loka. AK ŠKOFJA LOKA je prostovoljno, samostojno, nepridobitno združenje fizičnih oseb, ki ljubiteljsko in strokovno razvijajo telesnokulturno, športno in tekmovalno dejavnost na področju atletike in drugih sorodnih zvrsti, kot športne panoge, v skladu s pravnim redom Republike Slovenije. Klub deluje na območju Škofje Loke.

 

2. člen

Član AK ŠKOFJA LOKA je lahko pod enakimi pogoji vsak državljan Republike Slovenije in tujec (mladoletna in polnoletna oseba), ki sprejme ta temeljni akt, redno plačuje članarino in izpolnjuje ostale dolžnosti iz tega temeljnega akta in poda pisno pristopno izjavo. Klub ima redne in častne člane.
Kadar želi postati član kluba mladoletna oseba do dopolnjenega 7. leta starosti, podpiše njegovo pristopno izjavo njegov zakoniti zastopnik, od mladoletnikovega 7. leta do dopolnjenega 15. leta starosti pa mora zakoniti zastopnik pred njegovim vstopom v društvo podati pisno soglasje. Mladoletni člani kluba imajo vse pravice in dolžnosti članov kluba, do pridobitve poslovne sposobnosti pa jih skladno z veljavno zakonodajo izvršujejo po svojih zakonitih zastopnikih.
Mladoletni osebi se zagotavlja organizirano vadbo in udeležbo na tekmovanjih pod nadzorstvom polnoletne osebe.3. člen


AK ŠKOFJA LOKA ima svoj znak in žig, s katerima se predstavlja v pravnem prometu. Na žigu je znak kluba, navedba imena kluba ter naslov kluba.

 

4. člen

Klub lahko sodeluje z drugimi organizacijami v Republiki Sloveniji ali v tujini, ki delujejo na področju rekreativne in tekmovalne atletike ter druge oblike športa.5. člen


Delovanje kluba temelji na javnosti dela. Deluje na osnovi letnih, kratkoročnih in dolgoročnih programov dela.

 

6. člen


Delovanje kluba je javno. Klub zagotavlja javnost dela z:
- javnostjo sestankov kluba;
- objavljanjem zapisnikov in sklepov organov kluba;
- omogočanjem navzočnosti na sejah in sestankih predstavnikom sredstev javnega obveščanja;
- pripravo informacijskih gradiv in njihovo posredovanje zainteresirani javnosti;

- zagotavlja v skladu s svojimi možnostmi organizacijske, materialno-tehnične in druge pogoje za nemoteno opravljanje nalog, ki jih imajo predstavniki sredstev javnega obveščanja glede obveščanja javnosti o delu kluba. Za zagotavljanje javnosti dela je odgovoren predsednik kluba.

 

7. člen


Glavni cilji in naloge kluba:
- vzpodbuja, organizira, uvaja in vodi člane v sodobnih oblikah športne rekreacije, zaradi varovanja njihovega
zdravja in vitalnosti, razvijanja ustvarjalnosti, osebnega zadovoljstva in delovnih sposobnosti;
- razvoj in širjenje atletike ter drugih sorodnih športnih panog;
- organizira rekreativno redno vadbo atletike za mladino in druge člane,
- razvija rekreativni, kakovostni in vrhunski šport na področju atletskih disciplin;
- omogoča, organizira in vodi posebno vadbo in tekmovanja za člane kluba, ki kažejo zanimanje in sposobnosti
za posebno vadbo;
- prireja tekmovanja na vseh nivojih (klubska, občinska, medobčinska, regijska, državna, mednarodna in druga
odprta tekmovanja) in se s svojimi člani udeležuje takih tekmovanj;
- razvija medsebojne in delovne odnose v klubu in sodeluje z drugimi športnimi in družbenimi organizacijami,
skrbi za kulturno zabavo in družabno življenje članov;
- skrbi za izbiro in izobraževanje amaterskih strokovnih kadrov;
- omogoča članom, da vodijo klubsko politiko in kot delegati sodelujejo v vodenju klubske politike.
Sredstva in objekte, ki so v upravljanju Republike Slovenije, državnega organa ali institucije klub zagotavlja s sklepanjem sporazumov ali dogovorov.
Za izvajanje nalog kluba je odgovoren upravni odbor.

 

8. člen


Pravice članov kluba so zlasti:
- da volijo in so izvoljeni v organe kluba;
- da sodelujejo pri delu organov kluba in so seznanjeni z vsemi strokovnimi in ostalimi zadevami v klubu;
- da dajejo predloge pri delu organov kluba in se udejstvujejo v športni dejavnosti po lastni presoji;
- da zastopajo klub na tekmovanjih;
- da dobijo nagrade in pohvale za svoje delo.

Dolžnosti članov so zlasti:
- da redno plačujejo članarino;
- da spoštujejo temeljni akt in druge akte kluba ter sklepe organov kluba;
- da čuvajo in skrbijo za lastnino kluba;
- da so drugim za zgled;
- da dajejo zagovor v primerih, ko je obravnavana njihova odgovornost.

 


9. členČlanstvo preneha z izstopom, s črtanjem in z izključitvijo.
Član izstopi prostovoljno, ko poda upravnemu odboru pisno izjavo o izstopu.
Član se črta iz kluba, če ne plačuje članarine v predpisanem roku oziroma se ga izključi, če grobo krši temeljni akt ali ravna proti interesom kluba. O izključitvi člana odloča upravni odbor.
Ne glede na določbo drugega odstavka tega člena član, ki je registriran pri Atletski zvezi Slovenije ali drugi zvezi, lahko izstopi oziroma prestopi v drug klub v roku in pod pogoji, ki jih določa panožna zveza.


10. členKlub se lahko kot enakopravni član včlani v Atletsko zvezo Slovenije, športno zvezo Škofja Loka in ostale sorodne panožne zveze.

 

11. člen


Občni zbor imenuje za častnega člana kluba osebo, ki ima posebne zasluge za delovanje kluba in razvoj športa na njegovem področju. Častni član kluba, ki je tudi član kluba ima pravico odločanja.12. člen


Organi kluba so:
- Občni zbor,
- Upravni odbor in
- Predsednik kluba.13. člen


Občni zbor je najvišji organ kluba in ga sestavljajo vsi redni člani kluba, smejo pa mu prisostvovati vsi zainteresirani glede na javnost dela kluba.

 

14. členObčni zbor se praviloma sestaja enkrat letno. Izredni občni zbor je lahko sklican na pobudo ali zahtevo upravnega odbora, nadzornega odbora ali tretjine (1/3) članov kluba.
Redni občni zbor je vsako leto in ga skliče upravni odbor najmanj 7 dni pred zborom. Sklic mora biti javno objavljen z dnevnim redom.
Upravni odbor mora sklicati izredni občni zbor najkasneje v enem mesecu po tem, ko je prejel zahtevo po izrednem občnem zboru. Izredni občni zbor sklepa samo o stvari, za katero je bil sklican.
Ne glede na določbo drugega odstavka tega člena prvi redni občni zbor skliče predsednik kluba, najkasneje v roku 30 dni po vpisu kluba v register društev.

 

15. členObčni zbor je sklepčen, če je ob uri, ki je določena kot pričetek seje občnega zbora, navzočih vsaj 15 članov kluba. V kolikor je ob uri, ki je določena kot pričetek seje občnega zbora, navzočih manj kot 15 članov kluba, se pričetek seje odloži za 15 minut, po poteku katerih občni zbor lahko veljavno odloča ne glede na število navzočih članov. Občni zbor sklepa z večino oddanih glasov.


16. člen


Občni zbor opravlja:
- sprejem temeljnega akta kluba, njegovih sprememb in dopolnitev ter drugih splošnih aktov kluba;
- obravnava stanje v klubu ter presoja in sklepa o poročilih organov kluba;
- sprejema letno poročilo;
- odloča o pritožbah proti sklepom upravnega odbora;
- voli in razrešuje upravni odbor;
- odloča o prenehanju in združitvi kluba;
- imenuje častne člane;
- nadzor finančno materialnega poslovanja kluba,
- nadzor izvajanja pravil in drugih aktov kluba,
- nadzor izvajanja sklepov organov kluba,
- nadzor izpolnjevanja dolžnosti članov in organov kluba,
- nadzor varstva pravic članov in organov kluba,
- nadzor obveščanja članov in javnosti.

 

17. členUpravni odbor je izvršilni organ občnega zbora.
Naloge so zlasti:
- uresničevanje sklepov in aktov kluba;
- priprava gradiv, poročil o delu ter predlogov za občni zbor, priprava predlogov za splošne akte kluba;
- izbira pogodbenih sodelavcev kluba;
- vodenje evidence članov kluba;
- odločanje o višini članarine in vadnine,
- priprava in izvedba tekmovanj;
- vodenje disciplinskih postopkov in odločanje o disciplinski odgovornosti članov,
- izvedba vseh ostalih aktivnosti za uspešno delovanje kluba.
Upravni odbor je za svoje delo odgovoren občnemu zboru.


18. člen

 

Disciplinske postopke zoper člane društva vodi upravni odbor skladno z disciplinskih pravilnikom, ki ga sprejme upravni odbor.

Za disciplinsko kršitev se šteje:
- nespoštovanje pravil in sklepov organov kluba,
- vsako ravnanje, ki utegne huje prizadeti ugled in interese kluba.

Upravni odbor lahko zaradi ugotovljenih disciplinskih kršitev izreče naslednje ukrepe:
- opomin,
- ukor,
- izključitev iz kluba,
- povrnitev namerno povzročene škode.

Zoper odločitev upravnega odbora glede disciplinske odgovornosti je dovoljena pritožba, o kateri odloča občni zbor. Odločitev občnega zbora je dokončna.


19. člen


Upravni odbor šteje 3 člane. Sestavljajo ga predsednik, namestnik predsednika in en član.
Člane upravnega odbora izvoli občni zbor kluba za nedoločen čas. Občni zbor lahko člane upravnega odbora iz utemeljenih razlogov kadarkoli odpokliče.
Člani upravnega odbora izmed sebe izvolijo predsednika, ki je hkrati tudi predsednik kluba, in namestnika predsednika.
Ne glede na določbo drugega odstavka tega člena ustanovni zbor imenuje predsednika kluba do prvega rednega občnega zbora.


20. členUpravni odbor je sklepčen, če je na seji prisotnih več kot polovica članov upravnega odbora.
Upravni odbor sklepa z večino glasov prisotnih.
Za določene naloge lahko upravni odbor imenuje stalne in občasne komisije.

 

21. členPredsednik kluba je zastopnik kluba.
Naloge predsednika kluba so, da
- sklicuje in vodi seje upravnega odbora;
- podpisuje akte in sklepe organov kluba;
- zastopa klub v pravnem prometu;
- spremlja uresničevanje sklepov občnega zbora in upravnega odbora;
- opravlja druge naloge, ki mu jih poverita občni zbor in upravni odbor.
Predsednik je odgovoren občnemu zboru.
V primeru odsotnosti ga z vsemi pooblastili nadomešča namestnik predsednika upravnega odbora.


22. člen


Materialno poslovanje kluba se opravlja na podlagi veljavnih predpisov o finančno materialnem poslovanju za društva. Podatke se izkazuje v skladu z računovodskim standardom za društva.
Finančno poslovanje kluba poteka preko transakcijskega računa kluba.23. členPrihodki kluba so:
- članarina,
- vadnina,
- dohodki iz naslova materialnih pravic in dejavnosti kluba,
- darila in volila,
- prispevki donatorjev,
- prihodki iz javnih sredstev,
- prihodki od sponzorjev.24. členDruštvo lahko kot dopolnilno dejavnost nepridobitni dejavnosti opravlja pridobitno dejavnost pod pogoji, ki jih za opravljanje te dejavnosti določa zakon, in sicer v obsegu, potrebnem za uresničevanje namena in ciljev oziroma opravljanje nepridobitne dejavnosti. Pridobitne dejavnosti društva so:
- S94.999 Dejavnost drugje nerazvrščenih članskih organizacij,
- M73.110 Dejavnost oglaševalskih agencij,
- M73.120 Posredovanje oglaševalskega prostora,
- N77.210 Dajanje športne opreme v najem in zakup,
- R93.110 Obratovanje športnih objektov,
- R93.120 Dejavnost športnih klubov,
- R93.130 Obratovanje fitnes objektov,
- R93.190 Druge športne dejavnosti,
- R93.299 Druge nerazvrščene dejavnosti za prosti čas.25. členListine s področja finančno materialnega poslovanja podpisuje predsednik kluba ali pooblaščeni člani upravnega odbora.
Letno poročilo kluba mora prikazovati resnično stanje o premoženju in poslovanju kluba in mora biti sestavljeno v skladu z veljavnimi predpisi in računovodskimi standardi.

 

26. člen


Finančno poslovanje je javno in vsak član ima pravico vpogleda v poslovanje.

 


27. člen


Premoženje kluba sestavljajo vse premičnine in nepremičnine, ki so last kluba in so kot take vpisane v inventurno knjigo. S premoženjem kluba upravlja upravni odbor. Vsi člani morajo s premoženjem kluba ravnati kot dobri gospodarji.
O nakupu in odtujitvi nepremičnin društva odloča občni zbor. O nakupu in odtujitvi premičnin pa odloča upravni odbor.


28. člen


Društvo preneha iz razlogov, ki jih določa zakon, in sicer po volji članov, s spojitvijo z drugimi društvi, s pripojitvijo k drugemu društvu, s stečajem, na podlagi sodne odločbe o prepovedi delovanja ali po samem zakonu. Postopek prenehanja društva določa zakon.

Če društvo preneha po volji članov na podlagi sprejetega sklepa občnega zbora o prenehanju društva, se premoženje društva prenese na osebo, ki je navedena v sklepu o prenehanju društva. Če oseba, na katero naj se prenese premoženje društva ni navedena v sklepu o prenehanju društva, se premoženje prenese na Športno zvezo Škofja Loka, Podlubnik 1 c. Neporabljena sredstva, pridobljena iz proračuna, se vrnejo proračunu.

 

29. členTemeljni akt je bil spremenjen na občnem zboru dne 10.4.2012 in stopi v veljavo takoj. Z uveljavitvijo predmetnega temeljnega akta prenehajo veljati Pravila atletskega kluba Škofja Loka, ki so bila sprejeta na občnem zboru dne 11.4.2006.

 

 

Predsednik:
Jurij Demšar